• Konferencja otwierająca realizację projektu
 • Ogłoszenia prasowe w miesiącach kwiecień- wrzesień 2016r.
 • Spoty reklamowe w telewizji: cykl emisji w miesiącach czerwiec i lipiec 2016 r.
 • Spoty reklamowe w radio: cykl emisji w miesiącach wrzesień 2016r. - kwiecień 2017r.
 • Badania profilaktyczne wpływające na zwiększenie wykrywalności chorób układu oddechowego poprzez przeprowadzenie kompleksowych badań przesiewowych w grupach docelowych 3-9 lat oraz 35 lat i więcej:
  • Badania RTG klatki piersiowej,
  • Badania alergiczne,
 • Szczepienia profilaktyczne w kierunku zmniejszenia zachorowalności na choroby układu oddechowego poprzez przeprowadzenie szczepień przeciwko pneumokokom w grupach docelowych 1-9 lat oraz 60 lat i więcej;

 

 • Działania promujące zdrowie i zdrowy styl życia:
  • Piknik zdrowia organizowany w ramach Powiatowych Dni Rodziny, z badaniami, wykładem lekarza specjalisty oraz atrakcjami dla dzieci,
  • Cykl szkoleń dla osób w wieku 35 lat i więcej mających na celu zapobieganie zachorowalności na choroby układu oddechowego poprzez aktywne akcje promujące zdrowy styl życia i eliminację negatywnych czynników wpływających na stan zdrowia mieszkańców Powiatu Nidzickiego
  • Program „Wolność oddechu” realizowany w szkołach wśród uczniów w wieku do 9 lat, kończący się konkursem plastycznym, zaznajamiający uczestników ze sposobami zapobiegania astmie
  • Program „Nie pal przy mnie proszę” propagujący zdrowy, wolny od tytoniu styl życia wśród dziecirealizowany będzie w szkołach wśród uczniów w wieku do 9 lat. Zakończy się przemarszem antynikotynowym ulicami miasta Nidzica.
 • Konferencja - wrzesień 2016
 • Konferencja podsumowująca- kwiecień 2017